வணக்கம் [mepr-account-info field=”first_name”] ,

பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளியில் இணைந்தமைக்கு நன்றி. உங்களது கணக்கு குறித்த விவரங்களை இந்தப் பக்கத்தில் பார்க்க முடியும். மேலதிக விவரங்கள், பள்ளியின் தொடக்கம், வகுப்பு விவரங்களை விரைவில் பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளி நிர்வாகம் உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பும். நன்றி…