நன்றி [mepr-account-info field=”first_name”] 

பூங்கா மெய்நிகர் தமிழ்ப் பள்ளியில் பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி. பள்ளி நிர்வாகம் மேலதிக தகவல்களுடன் உங்களை மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளும்.

You can go to “My Account” page to manage your account and other details