மாணவர் சேர்க்கை 2022-2023

பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளியின் மாணவர் சேர்க்கை தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது. முழுமையாக இணையம் மூலமாக மெய்நிகர் வகுப்புகளாக பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளி செயல்படும். ஓர் ஆண்டிற்கான கட்டணம் $205 மட்டுமே (புத்தகங்கள் உட்பட). பள்ளி செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கும் பொழுது கட்டணத்தைச் செலுத்தினால் …